Oekofest 2022 – Poppentheater Kolleegen

17h30

POPPENTHEATER KOLLEEGEN

SANG A KLANG

D‘Déiëren hun d‘Flemm mam Park- wiëchter, a wëllen e lass gin. Si stiichten him der drop an dowidder, maache richtëge Mobbing, bis den Här Acker- mann séng Aarbëcht verléiert an och nach Doheem eraus flitt. Mä de Wuppes ass net averstaan an iwerriëd d‘Kanner aus dem Publikum dozou dem Park- wiëchter ze hëllefen. Am Stéck si vill Mommenter agebaut déi Raum fir Im- provisatioun lossen, je no deem wéi de Publikum reagéiert. Doduërch ass kéng Virstellung d‘sälwecht wéi déi virdrunn.”

Pit Vinandy, cyberpiper Dauer: 50 Min.

Richtet sich besonders an Kinder von 4-10 Jahren.